KONTROLA

KONTROLA PRAWIDŁOWOŚCI PODŁĄCZENIA PRZYŁĄCZY KANALIZACYJNYCH,

 PRZYŁACZY ODPROWADZAJĄCYCH WODY OPADOWE

ORAZ PRZYŁĄCZY WODOCIĄGOWYCH

 

 

            Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Stęszewie ogłasza, iż na terenie gminy Stęszew zostanie przeprowadzona kontrola dotycząca nielegalnego podłączania ścieków opadowych, wód drenażowych z posesji oraz prawidłowości wykonania przyłączy kanalizacyjnych i wodociągowych. Sprawdzenie poprawności podłączenia będzie odbywać się przez zadymianie przewodów kanalizacji sanitarnej. Kontrola będzie obejmować nieruchomości prywatne oraz przedsiębiorstwa.

            W myśl ustawy z dnia 7.06.2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków:

Art. 9.1. Zabrania się wprowadzania ścieków bytowych i ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych przeznaczonych do odprowadzania wód opadowych, a także wprowadzania ścieków opadowych i wód drenażowych do kanalizacji sanitarnej.

            W przypadku ujawnienia ww. nieprawidłowości w ciągu 30 dni od daty otrzymania pisma, właściciel bądź zarządca nieruchomości zobowiązany jest do odcięcia nielegalnego podłączenia i zgłoszenia tego faktu do biura ZGKiM w Stęszewie w celu ponownej kontroli.

 

Dyrektor Zakładu

Zbigniew Grześkowiak


Stan wodomierza