Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Stęszewie

Mosińska 15, 62-060 Stęszew

Przejdź do treści

Udostępnianie informacji publicznej

Zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej, informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej Zakładu, a znajduje się w jego posiadaniu, jest udostępniana na pisemny wniosek zainteresowanego. W sytuacji jednak, gdy informacja publiczna będzie mogła być udostępniona niezwłocznie, zostanie udzielona w formie ustnej lub pisemnej - bez konieczności składania pisemnego wniosku.

Wniosek o udzielnie informacji publicznej można złożyć w następujący sposób:

 • przesłać pocztą na adres: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

ul. Mosińska 15, 62-060 Stęszew

 • złożyć osobiście w sekretariacie Zakładu (pod wyżej wskazanym adresem)
 • przesłać na adres e-mail: sekretariat@steszew.zakladkomunalny.com
 • przesłać faksem na numer: 61 81 34 182.

Składając wniosek o udzielenie informacji publicznej można skorzystać z przygotowanego przez nas wzoru wniosku o udzielenie informacji publicznej - do pobrania na dole strony.

Przygotowując wniosek samodzielnie należy pamiętać aby koniecznie określić:

 • jakiej informacji publicznej dotyczy wniosek,
 • w jakiej formie i w jaki sposób informacja publiczna ma być udostępniona.

W zależności od wskazanego sposobu udostępnienia informacji, wniosek powinien zawierać również takie dane kontaktowe wnioskodawcy, jakie niezbędne są dla realizacji obowiązku przekazania informacji w sposób wskazany we wniosku (np. adres pocztowy, adres e-mail, numer telefonu).

Sposób i termin załatwienia wniosku

Zasadą jest, że udostępnienie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku.
W sytuacji, gdy informacja publiczna z różnych przyczyn nie może być udostępniona w powyższym terminie, Zakład powiadomi w tym terminie wnioskodawcę o powodach opóźnienia oraz o terminie w jakim udostępni informację, nie może być on jednak dłuższy niż dwa miesiące od dnia złożenia wniosku.

Udostępnienie informacji publicznej na wniosek nastąpi w taki sposób i w takiej formie, jak zostało to określone we wniosku, chyba że uniemożliwiają to środki techniczne, którymi dysponuje Zakład. W takim przypadku Zakład powiadomi pisemnie wnioskodawcę o przyczynach braku możliwości udostępnienia informacji zgodnie z wnioskiem i wskaże, w jaki sposób lub w jakiej formie informacja może być udostępniona niezwłocznie. Jeżeli w terminie 14 dni od powiadomienia wnioskodawca nie złoży wniosku o udostępnienie informacji w sposób lub w formie wskazanych w powiadomieniu, postępowanie o udostępnienie informacji zostanie umorzone.

Ograniczenia w prawie dostępu do informacji publicznych

Prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie tajemnic ustawowo chronionych. Prawo do informacji publicznej podlega również ograniczeniu ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy.

Zarówno odmowa udostępnienia informacji jak i umorzenie postępowania o udostępnienie informacji publicznej następują w drodze decyzji, do której stosuje się przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego.

Koszty udostępnienia informacji publicznej

Udzielenie informacji publicznej – co do zasady – jest bezpłatne.

W przypadku jednak, gdy w wyniku udostępnienia informacji na wniosek Zakład będzie musiał ponieść dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępniania lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku, zgodnie z art. 15 ustawy o dostępie do informacji publicznej – Zakład ma prawo do pobrania od wnioskodawcy opłaty w wysokości odpowiadającej tym kosztom. W takiej sytuacji Zakład w ciągu 14 dni od dnia złożenia wniosku powiadomi wnioskodawcę o wysokości opłaty, jaką należy wnieść, aby otrzymać informację we wnioskowanej formie. Należy zaznaczyć,
że po otrzymaniu powiadomienia wnioskodawca może dokonać zmiany wniosku w zakresie sposobu lub formy udostępnienia informacji albo też wniosek wycofać.

Załączniki:

Informacje

Liczba wyświetleń: 2742
Utworzono dnia: 10.11.2015

Historia publikacji

 • 12.11.2015 10:26, Beata Nowak
  Edycja zakładki Udostępnianie informacji publicznej
 • 12.11.2015 10:26, Beata Nowak
  Edycja zakładki Udostępnianie informacji publicznej
 • 12.11.2015 10:23, Beata Nowak
  Edycja zakładki Udostępnianie informacji publicznej