Pracą Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej kieruje Dyrektor Zakładu.

Dyrektorem Zakładu jest Zbigniew Grześkowiak

Dyrektor Zakładu, działając w granicach pełnomocnictwa udzielonego przez Burmistrza Stęszewa, zarządza Zakładem i reprezentuje Zakład na zewnątrz oraz podejmuje samodzielnie decyzje i ponosi za nie odpowiedzialność.

Dyrektor Zakładu - w imieniu Zakładu  -składa oświadczenia woli oraz zaciąga zobowiązania do kwot ustalonego w rocznym planie finansowym.

Dyrektor Zakładu jest - w rozumieniu przepisów prawa pracy - pracodawcą w stosunku
do pracowników Zakładu.

Dyrektor wykonuje swoje zadania przy pomocy Zastępcy Dyrektora i Głównego Księgowego oraz kierowników komórek organizacyjnych i brygadzistów, którzy działają w ramach upoważnienia udzielonego im przez Dyrektora oraz ponoszą przed nim odpowiedzialność za realizację tych zadań oraz za podejmowane decyzje.

Do wyłącznej kompetencji Dyrektora pozostają jednak sprawy:

 1. zorganizowania i planowania działalności Zakładu,
 2. sprawowania ogólnego nadzoru w zakresie wykonania zadań Zakładu oraz monitorowania stanu realizacji,
 3. prowadzenia gospodarki finansowej Zakładu,
 4. gospodarowania funduszem płac i innymi funduszami Zakładu,
 5. zarządzania przekazanym majątkiem komunalnym,
 6. realizacji polityki kadrowej,
 7. bezpieczeństwa i higieny pracy i ochrony przeciwpożarowej,
 8. zapewnienie obsługi prawnej Zakładu,
 9. funkcjonowania kontroli zarządczej w Zakładzie,
 10. sprawowanie nadzoru w zakresie ochrony informacji niejawnych,
 11. realizacja i koordynacja prac oraz obowiązków w zakresie obrony cywilnej.

W razie nieobecności Dyrektora, zadania określone w pkt 1 - 3 wykonuje Zastępca Dyrektora.

Organizację pracy Zakładu określa Regulamin Organizacyjny Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Stęszewie, wprowadzony Zarządzeniem Dyrektora Zakładu Nr 8/2019 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Stęszewie.

Zgodnie z zapisami Regulaminu Organizacyjnego Zakładu, Dyrektor Zakładu sprawuje bezpośredni nadzór nad realizacją zadań przez następujące przez następujące samodzielne stanowiska pracy komórki organizacyjne:

 1. Zastępca Dyrektora (ZD),
 2. Główny Księgowy (GK),
 3. Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Kadr i Administracji (KA),
 4. Jednoosobowe Stanowisko Pracy ds. Zamówień Publicznych (ZP).”

Zastępca Dyrektora (ZD) sprawuje bezpośredni nadzór nad realizacją zadań:

 1. Działu Technicznego (DT),
 2. Brygady Miasto-Zieleń (MZ),
 3. Brygady Transport (TR).

Główny Księgowy (GK) sprawuje bezpośredni nadzór nad Referatem Finansowo-Księgowym (FK).

Kierownik Działu Technicznego (DT) sprawuje bezpośredni nadzór nad komórkami organizacyjnymi, które wchodzą w skład Działu Technicznego tj.:

 1. Brygada Wodno-Kanalizacyjna (WK),
 2. Brygada Oczyszczalni Ścieków Strykowo (OS),
 3. Brygada Oczyszczalni Ścieków Witobel (OW),
 4. Brygada Pogotowie Elektryczne (PE).

Strukturę organizacyjną Zakładu obrazuje poniższy schemat.

 

 

 

InformacjeInformacje:

Liczba wyświetleń: 3445

Utworzono dnia: 10.11.2015 13:06

Dokument wprowadził:
Joanna Lewandowska

Dokument wytworzył:
Joanna Lewandowska

Wytworzono:
10.11.2015 12:02

Podmiot udostępniający informację:
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

Drukuj dokument

Historia publikacjiHistoria publikacji:

28.02.2020, Bogacka Adriana:

Edycja zakładki Organizacja

19.02.2020, Bogacka Adriana:

Edycja zakładki Organizacja

01.06.2017, Joanna Lewandowska:

Edycja zakładki Organizacja

01.06.2017, Joanna Lewandowska:

Edycja zakładki Organizacja

08.12.2016, Joanna Lewandowska:

Edycja zakładki Organizacja

06.12.2016, Joanna Lewandowska:

Edycja zakładki Organizacja

06.12.2016, Joanna Lewandowska:

Edycja zakładki Organizacja

18.11.2015, Joanna Lewandowska:

Edycja zakładki Organizacja

10.11.2015, Joanna Lewandowska:

Edycja zakładki Organizacja

10.11.2015, Joanna Lewandowska:

Edycja zakładki Organizacja

10.11.2015, Joanna Lewandowska:

Edycja zakładki Organizacja

10.11.2015, Joanna Lewandowska:

Edycja zakładki Organizacja

10.11.2015, Joanna Lewandowska:

Utworzenie zakładki Organizacja