Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Stęszewie

Mosińska 15, 62-060 Stęszew

Przejdź do treści

Usługi

 • dostawa wody i odprowadzanie ścieków

Dostarczanie wody i/lub odprowadzanie ścieków odbywa się na podstawie umowy
o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków, zawartej między Zakładem, a odbiorcą usług.

Zakład jest obowiązany do zawarcia umowy na pisemny wniosek osoby, której nieruchomość została przyłączona do sieci.

Umowa może być zawarta z:

 • osobą, która posiada tytuł prawny do korzystania z obiektu budowlanego, do którego ma być dostarczana woda i odprowadzane ścieki,
 • osobą, która korzysta z nieruchomości o nieregulowanym stanie prawnym,
 • właścicielem budynku lub zarządcą nieruchomości wspólnej, jeżeli nieruchomość jest zabudowana budynkami wielolokalowymi.

 

Na wniosek właściciela lub zarządcy budynku wielolokalowego, zakład wodociągowo-kanalizacyjny zawiera umowy z korzystającymi z lokali osobami, jeżeli:

 • wszystkie lokale wyposażone są w zainstalowane wodomierze zgodnie
  z obowiązującymi warunkami technicznymi w sposób uzgodniony
  z przedsiębiorstwem wodociągowo kanalizacyjnym,
 • możliwy jest odczyt wskazań wodomierzy,
 • wnioskodawca ustala sposób rozliczeń różnic wskazań między wodomierzem głównym, a wodomierzami zainstalowanymi w poszczególnych lokalach oraz zasady ich utrzymania,
 • uzgodniony został przez strony sposób przerwania dostawy wody do lokalu bez zakłócania dostaw wody do pozostałych lokali; w szczególności przez możliwość przerwania dostarczania wody do lokalu rozumie się również założenie plomb na zamkniętych zaworach odcinających dostarczanie wody do lokalu.

 

Zakład może zawrzeć umowę z osobami korzystającymi z lokali również w przypadku, gdy nie są spełnione powyższe warunki.

Rozliczenia za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków dokonywane są
na podstawie określonych w taryfach cen i stawek opłat oraz ilości dostarczanej wody
i odprowadzonych ścieków. Taryfy zatwierdzane są przez Radę Gminy i obowiązują przez 1 rok od daty ich zatwierdzenia.

Zakład ogłasza zatwierdzone taryfy w miejscowej prasie lub w sposób zwyczajowo przyjęty, w terminie do7 dni przed dniem wejścia ich w życie.

Ilość dostarczonej wody ustala się na podstawie wskazań wodomierza głównego,
a w przypadku jego braku w oparciu o przeciętne normy zużycia wody, określone
w rozporządzeniu ministra właściwego do spraw gospodarki przestrzennej
i mieszkaniowej.

 

 • przyłączenie do sieci wodno-kanalizacyjnej

Przyłączenie nieruchomości do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej odbywa się
na wniosek osoby ubiegającej się o przyłączenie. Wzór i zawartość wniosku ustala Zakład.

Do wniosku Odbiorca dołącza:

 • dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości,
 • mapę określającą usytuowanie nieruchomości względem sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz innych obiektów i urządzeń uzbrojenia terenu.

 

 

Wypełnione wnioski wraz z odpowiednimi załącznikami należy składać od poniedziałku do piątku w godz. od 700 do 1500 w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej przy ul. Mosińskiej 15 w Stęszewie w pokoju "Dział techniczny".

Zakład po otrzymaniu wniosku wydaje Odbiorcy warunki techniczne na przyłączenie nieruchomości do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Sprawy są załatwiane według kolejności ich wpływu, przy czym czas oczekiwania na załatwienie sprawy wynosi – co do zasady - 14 dni od daty wpływu wniosku. W przypadku konieczności podjęcia czynności wyjaśniających lub sprawdzających czas ten może wynosić do 30 dni od daty wpływu wniosku.

 

Warunkiem przystąpienia do robót przyłączeniowych jest wcześniejsze uzgodnienie
z Zakładem dokumentacji technicznej.

 

Odbiorca realizuje na swój koszt przyłącze wodociągowe tj. przewód łączący sieć wodociągową z wewnętrzną instalacją wodociągową w nieruchomości Odbiorcy wraz
z zaworem za wodomierzem głównym, pomieszczenie przewidziane do lokalizacji wodomierza głównego lub studnię wodomierzową oraz przyłącze kanalizacyjne (przykanalik) tj. przewód łączący wewnętrzną instalację kanalizacyjną w nieruchomości Odbiorcy z siecią kanalizacyjną za pierwszą studzienką, licząc od strony nieruchomości, a w przypadku braku studzienki - od granicy nieruchomości, z ewentualnym urządzeniem do pomiaru ilości ścieków. Zakład dokonuje protokolarnego odbioru wykonanych robót i montuje na swój koszt wodomierz główny.

Informacje

Liczba wyświetleń: 4512
Utworzono dnia: 10.11.2015

Historia publikacji

 • 06.12.2016 14:06, Beata Nowak
  Edycja zakładki Usługi
 • 12.11.2015 13:14, Beata Nowak
  Edycja zakładki Usługi
 • 10.11.2015 13:29, Beata Nowak
  Edycja zakładki Usługi